ZALOGUJ SIĘ

Zaloguj się do swojego konta

Nie pamiętasz hasła? Nie masz konta?Załóż konto

lub


zaloguj przez facebook

Zalogowanie oznacza akceptację Regulaminu serwisu MUV.pl w aktualnym brzmieniu. Jeśli nie akceptujesz warunków zmienionego Regulaminu serwisu MUV.pl, wyślij oświadczenie o rozwiązaniu Umowy.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Załóż swoje konto Masz już konto?Zaloguj się

zaloguj przez facebook

lub

* wymagane

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MUV.PL


MUV.PL to serwis społecznościowy łączący osoby, które chcą zmienić swoje dotychczasowe życie, pragnące schudnąć, zbudować wymarzoną sylwetkę lub zacząć aktywnie żyć.

Dzięki nam otrzymasz prostą instrukcję co należy zrobić by poczuć się lepiej we własnej skórze. Nasi dietetycy oraz trenerzy personalni będą Ci w tym pomagać tak długo jak tego zapragniesz. Korzystając z MUV.PL otrzymasz dostępy do filmów i narzędzi, które pomogą Ci śledzić swoje poczynania. Znajdziesz tutaj także nowych znajomych, którzy wesprą Cię w trudnych chwilach i zmotywują do dalszej pracy.

Przepisy prawa dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną zobowiązują nas do określenia regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, natomiast przepisy o ochronie praw konsumenta zobowiązują nas do przekazania Ci określonych informacji. W związku z powyższym opracowaliśmy niniejszy Regulamin serwisu internetowego MUV.PL., który składa się z następujących części:

SPIS TREŚCI

Postanowienia ogólne

Definicje

Dane kontaktowe MUV.PL

Komunikacja między MUV.PL a Klientem

Wymagania techniczne

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

Usługi świadczone przez MUV.PL drogą elektroniczną

Przeglądanie

Wyszukiwanie zawartości

Formularz kontaktowy

Newsletter

Komentowanie i opiniowanie

Konto

Konto Użytkownik

Konto Manager Siłowni

Konto Trener

Konto Użytkownik VIP

Konto Manager Siłowni PREMIUM

Wyróżnienie Siłowni

Dieta i Trening

Prawo odstąpienia

Odpowiedzialność MUV.PL

Tryb postępowania reklamacyjnego

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Dane osobowe

Zmiana regulaminu

Postanowienia końcowe

Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy

Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od Umowy

Postanowienia ogólne

§ 1

Definicje

Wymienione niżej pojęcia oznaczają:

1.

Wymienione niżej pojęcia oznaczają:

1)

MUV.PL

MUV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 85 (24-100), posiadająca numer NIP 7162819337 oraz numer REGON 365530181, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000638063, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł

2)

Dieta

zestaw zaleceń dietetycznych (dotyczących sposobu odżywiania) sporządzony indywidualnie na zamówienie Użytkownika przez dietetyka współpracującego z MUV.PL;

3)

Dzień Roboczy

dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

4)

Formularz kontaktowy

usługa świadczona przez MUV.PL drogą elektroniczną umożliwiająca przesłanie MUV.PL przez Klienta wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza umieszczonego w Serwisie internetowym

5)

Klient

osoba fizyczna albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usług;

6)

Konsument

osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

7)

Konto VIP

Konto Użytkownika VIP

8)

Manager Siłowni

osoba fizyczna uprawniona do reprezentowania Siłowni w zakresie niezbędnym do korzystania z Usług;

9)

Okres Rozliczeniowy

w przypadku Usługi, która jest świadczona przez MUV.PL odpłatnie, jest to okres w trakcie obowiązywania Umowy, za który MUV.PL nalicza opłatę za korzystanie z Usługi;

10)

Okres Udostępnienia

okres, na który MUV.PL udostępnia daną Usługę;

11)

Przeglądanie

usługa świadczona przez MUV.PL drogą elektroniczną umożliwiająca przeglądanie i odczytywanie zawartości stron internetowych w Serwisie internetowym

12)

Regulamin

niniejszy regulamin serwisu internetowego muv.pl

13)

Serwis internetowy lub Serwis

elektroniczny serwis internetowy muv.pl umieszczony na należącej do MUV.PL stronie internetowej pod adresem www.muv.pl oraz podstronach, do których odnośniki znajdują się na w/w stronie internetowej

14)

Siłownia

Klient prowadzący działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia siłowni (miejsca przeznaczonego do uprawnienia kulturystyki lub ćwiczeń siłowych) lub fitness (miejsce przeznaczone do uprawiania gimnastyki rekreacyjnej) lub SPA (miejsce służące do przeprowadzania zabiegów odnowy biologicznej);

15)

Strona Siłowni

podstrona Serwisu zawierająca informacje o danej Siłowni;

16)

Strona Trenera

podstrona Serwisu zawierająca informacje o danym Trenerze;

17)

Subskrypcja PayPal

oznacza rozliczanie MUV.PL i Klienta z tytułu Usług za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności PayPal w drodze autoryzacji MUV.PL przez Klienta do cyklicznego obciążania konta Klienta w serwisie www.paypal.com określoną kwotą opłaty za świadczone Usługi; subskrypcja oznacza, że kwota należna za Usługi za Okres rozliczeniowy pobierana jest automatycznie z konta PayPal Klienta;

18)

Trener

Klient będący osobą fizyczną prowadzący działalność gospodarczą w zakresie Treningu

19)

Trening

plan treningowy obejmujący zestaw zaleceń dotyczących rodzaju i częstotliwości wykonywania określonych ćwiczeń sporządzony indywidualnie na zamówienie Użytkownika przez trenera współpracującego z MUV.PL;

20)

Treści Cyfrowe

treści cyfrowe (mające postać elektroniczną) rozpowszechniane przez MUV.PL według własnego uznania co do formy, treści i czasu rozpowszechniania, za pośrednictwem Serwisu internetowego obejmujące między innymi strony internetowe, fotografie, grafiki, filmy, nagrania dźwiękowe, pliki cyfrowe, aplikacje internetowe, aplikacje mobilne,

21)

Treści Premium

Treści Cyfrowe przeznaczone i dostępne jedynie dla posiadaczy Konta VIP zgodnie z ofertą MUV.PL, takie jak artykuły, filmy, zdjęcia, ciekawostki, możliwość śledzenia postępów treningowych Użytkownika, rejestrowane przez Serwis internetowy statystyki dotyczące Użytkownika;

22)

Umowa

umowa zawarta pomiędzy MUV.pl oraz Klientem o świadczenie którejkolwiek Usługi drogą elektroniczną

23)

Usługi

usługi świadczone przez MUV.PL drogą elektroniczną:

1)

Przeglądanie;

2)

Wyszukiwanie zawartości;

3)

Formularz kontaktowy;

4)

Newsletter;

5)

Komentowanie i opiniowanie;

5)

Konto;

6)

Konto VIP;

7)

Konto PREMIUM dla Siłowni;

8)

Wyróżnienie Siłowni

9)

Konto PREMIUM dla Trenera;

10)

Karnety do Siłowni lub Klubów sportowych;

11)

Dieta i Trening;

24)

Użytkownik

osoba fizyczna korzystająca z Usług niebędąca Siłownią ani Trenerem;

25)

Wizytówka Siłowni

element graficzno-tekstowy Serwisu zawierający w szczególności nazwę Siłowni, jej sumaryczną ocenę (gwiazdki) dokonaną na podstawie opinii Użytkowników, krótki opis Siłowni, rodzaj świadczonych usług (Siłownia, Fitness, SPA), godziny otwarcia Siłowni oraz link do Strony Siłowni;

26)

Wymagania techniczne

wymagania techniczne niezbędne dla korzystania przez Klienta z Usług określone w Regulaminie w paragrafie „Wymagania techniczne”;

27)

Wyszukiwanie zawartości

usługa świadczona przez MUV.PL drogą elektroniczną umożliwiająca Klientowi wyszukiwanie zawartości w Serwisie internetowym.

§ 2

Dane kontaktowe MUV.PL

2.

Dane kontaktowe MUV.PL są następujące:

1)

adres pocztowy: MUV sp. z o.o.
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 85
24-100 Puławy

2)

adres poczty elektronicznej: kontakt@muv.pl

3)

numer telefonu: +48 733-373-302

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w Polsce od pracy)

opłata za zwykłe połączenie telefoniczne zgodna z cennikiem dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient

§ 3

Komunikacja między MUV.PL a Klientem

 1. MUV.PL i Klient mogą się komunikować w sprawach związanych z Regulaminem oraz Usługami w języku polskim pisemnie, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.

 2. Dane kontaktowe MUV.PL określone są w Regulaminie w paragrafie „Dane kontaktowe MUV.PL”.

 3. MUV.PL w celu kontaktu z Klientem używa danych kontaktowych Klienta wskazanych przez niego w Koncie lub treści wiadomości, pytań oraz reklamacji przesyłanych do MUV.PL w stosownie do odpowiednich zgód Klienta na wykorzystania jego danych osobowych w celach komunikacyjnych oraz właściwych przepisów prawa.

§ 4

Wymagania techniczne

Aby korzystać z Usług Klient powinien posiadać:

 1. aktywne konto poczty elektronicznej;

 2. dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet umożliwiającego wyświetlanie stron internetowych, wprowadzanie tekstu na stronach internetowych oraz sprawdzanie poczty elektronicznej i wyświetlanie wiadomości poczty elektronicznej (np. komputer, tablet, smartfon) z zainstalowanymi:

a) systemem operacyjnym Windows 7 lub wyższa wersja albo systemem iOS6 lub wyższa wersja albo systemem Android […..] lub wyższa wersja;

b) przeglądarką internetową: Chrome […..] lub wersja wyższa, Internet Explorer [ …. ] lub wersja wyższa, Edge [ …. ] lub wersja wyższa, Firefox [ …. ] lub wersja wyższa, Opera [ …. ] lub wersja wyższa, Safari [ …. ] lub wersja wyższa, przy czym przeglądarka internetowa nie powinna mieć blokady plików cookie MUV.PL (mechanizm przechowywania informacji lub uzyskiwaniu dostępu do informacji już przechowywanej w w/w urządzeniu) ani blokady JavaScript.

§ 5

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

1. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania i przekazywania z wykorzystaniem Serwisu internetowego treści o charakterze bezprawnym.

2. Klient jest zobowiązany do korzystania z Serwisu internetowego oraz Usług zgodnie z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

3. Klient nie może umieszczać w Serwisie internetowym w komentarzach pod artykułami lub opiniach na temat Siłowni lub Trenerów:

 1. przekazów reklamowych;

 2. materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Klient nie jest uprawniony;

 3. treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego;

 4. treści niezgodnych z prawdziwym stanem faktycznym;

 5. treści naruszających dobra osobiste lub inne prawa osób lub podmiotów trzecich;

 6. treści wulgarnych, obraźliwych lub obscenicznych;

 7. treści wykraczających poza określony w Regulaminie cel umieszczania komentarzy lub opinii w Serwisie.

 1. MUV.PL jest uprawniony do zapobiegania umieszczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym w Serwisie internetowym lub ich usuwania, w szczególności komentarzy lub naruszających postanowienie ustępu 3 powyżej.

 2. Klient zamieszczający w Serwisie komentarz lub opinię może ponieść odpowiedzialność cywilną lub karną w związku z ewentualnym naruszeniem przez Klienta poprzez taki komentarz lub opinię powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Usługi świadczone przez MUV.PL drogą elektroniczną

§ 6

Przeglądanie

1. Usługa Przeglądanie świadczona jest przez MUV.PL drogą elektroniczną i umożliwia przeglądanie i odczytywanie przez Klienta Treści Cyfrowych.

2. Usługa Przeglądanie jest świadczona przez MUV.PL bezpłatnie.

3. Aby skorzystać z usługi Przeglądanie Klient powinien w przeglądarce internetowej w urządzeniu spełniającym Wymagania techniczne wpisać adres Serwisu internetowego i stosownie do właściwości danej przeglądarki polecić otworzenie tego adresu. Po otwarciu wskazanego adresu (wyświetleniu Serwisu internetowego) Klient może rozpocząć przeglądanie i odczytywanie jego zawartości.

5. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Przeglądanie następuje z chwilą wyświetlenia na żądanie Klienta jakiejkolwiek strony internetowej Serwisu internetowego.

6. Umowa o świadczenie usługi Przeglądanie jest zawierana każdorazowo na czas przeglądania i odczytywania przez Klienta zawartości Serwisu internetowego.

7. Klient może w każdej chwili bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Przeglądanie poprzez zamknięcie w przeglądarce internetowej strony internetowej z Serwisu internetowego (rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Przeglądanie).

§ 7

Wyszukiwanie zawartości

1. Usługa Wyszukiwanie zawartości świadczona jest przez MUV.PL drogą elektroniczną i umożliwia wyszukiwanie przez Klienta zawartości umieszczonej na stronach internetowych w Serwisie internetowym.

2. Usługa Wyszukiwanie zawartości jest świadczona przez MUV.PL bezpłatnie.

3. Aby skorzystać z usługi Wyszukiwanie zawartości Klient, z wykorzystaniem urządzenia spełniającego Wymagania techniczne, powinien w Serwisie internetowym:

 1. w polu „Szukaj” wpisać poszukiwany przez niego tekst oraz nacisnąć przycisk wyszukiwania oznaczony symbolem lupy (w tym momencie dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi Wyszukiwanie zawartości). System internetowy wyświetli wtedy niezwłocznie stronę internetową z wynikami wyszukiwania

albo

 1. w polu „Miasto” wpisać nazwę miasta, w którym szuka Siłowni lub Trenera i nacisnąć umieszczony poniżej przycisk „Znajdź obiekt” (w tym momencie dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi Wyszukiwanie zawartości). System internetowy wyświetli wtedy niezwłocznie stronę internetową z wynikami wyszukiwania.

4. Umowa o świadczenie usługi Wyszukiwanie zawartości jest zawierana każdorazowo na czas wyszukiwania przez Klienta danej informacji w zawartości Serwisu internetowego.

5. Klient może w każdej chwili bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Wyszukiwanie zawartości poprzez zamknięcie w przeglądarce internetowej strony internetowej z wynikami wyszukiwania wyświetlonej na skutek naciśnięcia przez Klienta przycisku szukania (rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Wyszukiwanie zawartości).

§ 8

Formularz kontaktowy

1. Usługa Formularz kontaktowy świadczona jest przez MUV.PL drogą elektroniczną i umożliwia przesłanie do MUV.PL przez Klienta wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza umieszczonego w Serwisie internetowym.

2. Usługa Formularz kontaktowy jest świadczona przez MUV.PL bezpłatnie.

3. W celu skorzystania z usługi Formularz kontaktowy Klient, korzystając z urządzenia spełniającego Wymagania techniczne, powinien:

 1. wypełnić formularz kontaktowy umieszczony w Serwisie internetowym wskazując treść wiadomości, pytania lub reklamacji oraz podając adres poczty elektronicznej Klienta, na który MUV.PL będzie skieruje ewentualną odpowiedź na wiadomość, pytanie lub reklamację Klienta – informacje niezbędne do świadczenia usługi Formularz kontaktowy;

Podanie przez Klienta w formularzu zamówienia innych danych nie jest obowiązkowe i zależy od uznania Klienta.

 1. po zapoznaniu się z Regulaminem zamieszczonym na stronie https://muv.pl/regulamin/ zaznaczyć okienko (tzw. „checkbox”) umieszczone w formularzu rejestracyjnym obok tekstu „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Serwisu internetowego MUV.PL” (dotyczy Klientów nie posiadających Konta);

 

 1. wysłać wypełniony formularz kontaktowy poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij” lub o równoznacznej treści umieszczonego pod formularzem kontaktowym (moment, w którym zawierana jest umowa o świadczenie usługi Formularz kontaktowy).

4. Po wysłaniu formularza przez Klienta System internetowy automatycznie przekazuje drogą elektroniczną jego treść MUV.PL oraz wyświetla na stronie internetowej Serwisu internetowego potwierdzenie wysłania formularza.

5. Umowa o świadczenie usługi Formularz kontaktowy jest zawierana na czas określony – do czasu wykonania Umowy przez MUV.PL, czyli do wyświetlenia na stronie internetowej przez Serwis internetowy potwierdzenia wysłania formularza kontaktowego.

6. Po wysłaniu wypełnionego formularza kontaktowego i otrzymania potwierdzenia wysłania formularza kontaktowego Usługa jest wykonana i Klient nie może z niej zrezygnować.

§ 9

Newsletter

1. Usługa Newsletter świadczona jest przez MUV.PL drogą elektroniczną i umożliwia złożenie przez Klienta w Serwisie internetowym zamówienia na przesyłanie Klientowi przez MUV.PL pocztą elektroniczną Newslettera.

2. Usługa Newsletter jest świadczona przez MUV.PL bezpłatnie.

3. Aby zamówić usługę Newsletter Klient, korzystając z urządzenia spełniającego Wymagania techniczne, powinien:

 1. wpisać swój adres poczty elektronicznej (na który Newsletter ma być przesyłany) w polu pod napisem „Newsletter” umieszczonym w Serwisie internetowym – informacja niezbędna do świadczenia usługi Newsletter i nacisnąć przycisk oznaczony ikoną koperty umieszczony obok pola, o którym mowa w pkt 1, co spowoduje przesłanie wpisanego adresu poczty elektronicznej do MUV.PL

Po wysłaniu przez Klienta adresu poczty elektronicznej Serwis internetowy automatycznie wysyła na wskazany przez Klienta (odpowiednio w polu „Newsletter”, w formularzu rejestracyjnym albo w formularzu zamówienia) adres poczty elektronicznej wiadomość dotyczącą Newslettera.

 1. sprawdzić skrzynkę poczty elektronicznej, której adres Klient podał odpowiednio w polu „Newsletter”, w formularzu rejestracyjnym albo w formularzu zamówienia, w celu odszukania wiadomości od Serwisu internetowego dotyczącej Newslettera, wyświetlić ją, a następnie zaakceptować Regulamin, wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez MUV.PL informacji handlowych pocztą elektroniczną oraz potwierdzić zamówienie Newslettera poprzez kliknięcie na przycisk umieszczony w treści w/w wiadomości z napisem „TAK, POTWIERDZAM POWYŻSZE OŚWIADCZENIA”.

Potwierdzenie przez Klienta zamówienia Newslettera poprzez kliknięcie na w/w przycisk powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Klienta do listy adresów, na które MUV.PL wysyła Newsletter oraz stanowi moment, w którym zawierana jest umowa o świadczenie usługi Newsletter.

Umowa o świadczenie usługi Newsletter jest zawierana na czas nieokreślony.

4. Newsletter jest wysyłany przez MUV.PL na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej Klienta nie rzadziej niż co 60 dni licząc od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego.

5. Newsletter zawiera:

 1. informacje o MUV.PL jako nadawcy Newslettera,

 2. tytuł Newslettera w polu „Temat”

 3. informacje o ofercie MUV.PL i samym MUV.PL,

 4. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.

6. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link z napisem „Kliknij, aby się wypisać” umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się” (rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Newsletter).

§ 10

Komentowanie i opiniowanie

 1. Usługa Komentowanie i opiniowanie świadczona jest przez MUV.PL drogą elektroniczną i umożliwia umieszczenie przez Klienta w Serwisie:

 1. komentarza do danego artykułu umieszczonego w Serwisie internetowym, o ile MUV.PL w danym przypadku udostępnia możliwość komentowania lub

 2. informacji lub opinii o Siłowni lub Trenerze odpowiednio na Stronie Siłowni lub Stronie Trenera.

2. MUV.PL udostępnia możliwość komentowania artykułów w Serwisie w celu umożliwienia Klientom merytorycznego odniesienia się do treści danego artykułu i udostępnienia tego stanowiska innym Klientom.

3. MUV.PL udostępnia możliwość wystawiania opinii Siłowniom lub Trenerom w celu podzielenia się przez Klienta z innymi Klientami własnymi doświadczeniami z korzystania z usług danej Siłowni lub Trenera.

4. Usługa Komentowanie i opiniowanie jest świadczona przez MUV.PL bezpłatnie.

5. Z tytułu zamieszczania przez Klientów komentarzy i opinii w Serwisie Klientom nie przysługuje od MUV.PL żadne wynagrodzenie.

6. Aby skorzystać z usługi Komentowanie i opiniowanie Klient, z wykorzystaniem urządzenia spełniającego Wymagania techniczne, powinien w Serwisie w sekcji „Dodaj komentarz” w oznaczonych odpowiednio polach :

 1. wpisać swoje imię i nazwisko oraz swój adres e-mail (dotyczy Klientów nie posiadających Konta);

 2. po zapoznaniu się z Regulaminem zamieszczonym na stronie https://muv.pl/regulamin/ zaznaczyć okienko (tzw. „checkbox”) umieszczone w formularzu rejestracyjnym obok tekstu „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Serwisu internetowego MUV.PL” (dotyczy Klientów nie posiadających Konta);

 3. wyrazić zgodę na otrzymywanie od MUV.PL, a w przypadku Użytkownika – także od Siłowni oraz Trenerów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej oraz Serwisu (dotyczy Klientów nie posiadających Konta);

 4. wyrazić zgodę na udostępnienie przez MUV.PL adresu poczty elektronicznej Klienta Siłowniom oraz Trenerom w celu umożliwienia im przesyłania informacji handlowej do Klienta (dotyczy Klientów nie posiadających Konta);

 5. ocenić jakość usług Siłowni lub Trenera poprzez zaznaczenie stosownej liczby gwiazdek (w skali od 1 do 5 gwiazdek, im większa liczba gwiazdek, tym wyższa ocena);

 6. wpisać odpowiednio komentarz lub opinię i nacisnąć umieszczony poniżej przycisk „Dodaj komentarz” (moment, w którym zawarta zostaje Umowa o Usługę Komentowanie i Opiniowanie).

7. Naciśnięcie przez Klienta przycisku „Dodaj komentarz” powoduje przesłanie do MUV.PL podanych danych Klienta oraz treści jego komentarza lub opinii. MUV.PL weryfikuje treść komentarza lub opinii pod kątem ewentualnego naruszenia zakazu dostarczenia przez Klienta treści bezprawnych i niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia przesłania komentarza lub opinii zamieszcza komentarz lub opinię w Serwisie (razem z imieniem Klienta) albo odmawia umieszczenia komentarza lub opinii w Serwisie. MUV.PL nie informuje Klienta o zamieszczeniu albo o odmowie umieszczenia komentarza lub opinii w Serwisie.

8. Bezpośrednio po naciśnięciu przez Klienta przycisku „Dodaj komentarz”, a przed rozpoczęciem wykonywania Usługi Komentowanie i opiniowanie MUV.PL przesyła Klientowi, który nie posiada Konta, na jego adres poczty elektronicznej wskazany Serwisowi przy dodawaniu komentarza lub opinii, potwierdzenie zawarcia Umowy o Opiniowanie i Komentowanie z załączonym tekstem Regulaminu.

9. Umowa o Komentowanie i opiniowanie jest zawierana na czas określony rozpoczynający się z chwilą zawarcia tej Umowy, a kończący się z chwilą opublikowania przez MUV.PL komentarza lub opinii Klienta w serwisie, a w sytuacji odmowy publikacji – z upływem 3 Dni Roboczych od dnia przesłania komentarza lub opinii.

10. Klient może zrezygnować z zamieszczania w Serwisie komentarza lub opinii (wypowiedzenie Umowy o Komentowanie i opiniowanie) umowę o świadczenie na odległość usługi Konto w każdej chwili, bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej MUV.PL wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej Klienta aktualnie zarejestrowanego w Koncie albo – w przypadku Klienta nie posiadającego Konta – podanego przy dodawaniu komentarza lub opinii.

§ 11

Konto

1. Usługa Konto świadczona jest przez MUV.PL drogą elektroniczną i polega na założeniu i prowadzeniu przez MUV.PL konta Klienta w Serwisie internetowym.

2. Usługa Konto jest świadczona przez MUV.PL bezpłatnie przez czas nieoznaczony.

3. Usługa Konto jest świadczona przez MUV.PL dla osób pełnoletnich. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła jeszcze 18 lat), może skorzystać z usługi Konto za zgodą swojego przedstawiciela prawnego (rodzica lub opiekuna) przesłaną na adres pocztowy lub poczty elektronicznej MUV.PL wskazany w Regulaminie w paragrafie „Dane kontaktowe MUV.PL”.

4. W celu skorzystania z usługi Konto Klient powinien:

 1. kliknąć w Serwisie internetowym na zakładkę „ZAŁÓŻ KONTO”;

 2. wybrać w wyświetlonym formularzu rejestracyjnym właściwy dla siebie rodzaj Konta:

a) Konto Manager siłowni – w przypadku Klienta będącego Siłownią;

b) Konto Trener – w przypadku Klienta będącego Trenerem;

c) Konto Użytkownik – w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną inną niż Siłownia lub Trener;

 1. podać w formularzu rejestracyjnym swój adres poczty elektronicznej oraz indywidualne hasło dostępu (dane wymagane do utworzenia konta)

Podanie przez Klienta w formularzu zamówienia innych danych (które nie są oznaczone jako obowiązkowe) jest dobrowolne i zależy od uznania Klienta;

 1. po zapoznaniu się z Regulaminem zamieszczonym na stronie https://muv.pl/regulamin/ zaznaczyć okienko (tzw. „checkbox”) umieszczone w formularzu rejestracyjnym obok tekstu „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Serwisu internetowego MUV.PL”

 2. wyrazić zgodę na otrzymywanie od MUV.PL, a w przypadku Użytkownika – także od Siłowni oraz Trenerów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej oraz Serwisu;

 3. wyrazić zgodę na udostępnienie przez MUV.PL adresu poczty elektronicznej Klienta Siłowniom oraz Trenerom w celu umożliwienia im przesyłania informacji handlowej do Klienta;

 4. wyrazić zgodę na przetwarzanie przez MUV.PL danych osobowych o stanie zdrowia w celu przygotowania Diet lub Treningów;

 5. wysłać formularz rejestracyjny poprzez naciśnięcie przycisku „Zarejestruj”;

Serwis internetowy po otrzymaniu formularza rejestracyjnego tworzy Konto w Serwisie internetowym oraz wysyła na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej wiadomość z załączonym tekstem Regulaminu w formacie pliku PDF zawierającą dane umożliwiające zalogowanie się przez Klienta do w/w konta

 1. login – adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym oraz

 2. hasło – hasło ustalone przez Klienta w formularzu rejestracyjnym

oraz link aktywacyjny, który Klient powinien kliknąć w celu zakończenia procesu rejestracji.

Klient powinien sprawdzić skrzynkę poczty elektronicznej, której adres Klient podał w formularzu rejestracyjnym, w celu odszukania wiadomości od Serwisu internetowego dotyczącej aktywacji jego Konta, wyświetlić ją, a następnie aktywować swoje Konto klikając na umieszczony w tej wiadomości link aktywacyjny.

Z chwilą kliknięcia przez Klienta w link aktywacyjny zawierana jest umowa o świadczenie usługi Konto, a Serwis internetowy dokonuje aktywacji Konta Klienta i na urządzeniu Klienta wyświetla się strona Serwisu internetowego potwierdzająca aktywację Konta Klienta.

5. Bezpośrednio po aktywowaniu przez Klienta zamówienia Konta, a przed rozpoczęciem wykonywania Usługi Konto, MUV.PL przesyła Klientowi na jego adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie potwierdzenie zawarcia Umowy o Konto.

6. Klient nie powinien ujawniać danych dostępowych do Konta (loginu oraz hasła) osobom trzecim, w tym przechowywać ich w sposób umożliwiający zapoznanie się z tymi danymi przez osoby trzecie.

7. Po aktywacji Konta, w celu zalogowania się do Konta Klient powinien na stronie internetowej w Serwisie internetowym kliknąć na zakładkę „ZALOGUJ SIĘ” oraz podać w polu „E-mail” swój login (adres poczty elektronicznej), w polu „Hasło” ustalone hasło oraz nacisnąć na przycisk „ZALOGUJ MNIE”.

8. Umowa o świadczenie usługi Konto jest zawierana na czas nieokreślony.

9. Z zastrzeżeniem ustępu 12, Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie na odległość usługi Konto w każdej chwili, bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, poprzez przesłanie żądania usunięcia Konta na adres poczty elektronicznej MUV.PL lub pisemnie na adres pocztowy MUV.PL wskazane w Regulaminie w paragrafie „Dane kontaktowe MUV.PL” wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej Klienta aktualnie zarejestrowanego w Koncie. Jeżeli Użytkownik zawarł z MUV.PL Umowę o Konto VIP, Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o Konto wyłącznie na takich samych warunkach i zasadach, jak Umowę o Konto VIP.

10. W przypadku Użytkownika MUV.PL może wypowiedzieć Umowę o Konto z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia z powodu korzystania przez Klienta z Konta w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu. MUV.PL przesyła oświadczenie o wypowiedzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta aktualnie zarejestrowany w Koncie.

11. Rozwiązanie Umowy o Konto powoduje jednoczesne rozwiązanie Umowy o Konto VIP.

12. W przypadku Siłowni, która zawarła Umowę o Konto Menadżer Siłowni PREMIUM, oraz w przypadku Trenera, który zawarł Umowę o Konto Trener PREMIUM, odpowiednio Siłownia albo Trener nie może wypowiedzieć Umowy o Konto w okresie obowiązywania odpowiednio Umowy o Konto Menadżer Siłowni PREMIUM albo Umowy o Konto Trener PREMIUM.

13. W przypadku Siłowni lub Trenera MUV.PL może wypowiedzieć Umowę o Konto w trybie natychmiastowym bez zachowania terminu wypowiedzenia z powodu:

 1. korzystania odpowiednio przez Siłownię albo Trenera z Konta VIP w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu lub dobre obyczaje lub

 2. podania MUV.PL odpowiednio przez Siłownię albo Trenera przy zawieraniu Umowy o Konto lub w trakcie wykonywania tej Umowy informacji nieprawdziwych.

MUV.PL przesyła oświadczenie o wypowiedzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej odpowiednio Siłowni albo Trenera aktualnie zarejestrowany w jej/jego Koncie.

14. Rozwiązanie Umowy o Konto Siłownia powoduje jednoczesne rozwiązanie odpowiednio Umowy o Konto Siłownia PREMIUM i Umowy o Wyróżnienie Siłowni.

§ 12

Konto Użytkownik

Konto Użytkownik pozwala Użytkownikowi na:

 1. otrzymywanie, odczytywanie oraz usuwanie powiadomień od MUV.PL;

 2. zamawianie i odczytywanie zakupionych Diet;

 3. zamawianie i odczytywanie zakupionych Treningów;

 4. wprowadzanie, zapisywanie i wyświetlanie informacji o postępach Klienta w zmianie wagi oraz budowie sylwetki;

 5. dostęp do listy ćwiczeń, odczytywanie ich opisu oraz wyświetlanie filmów instruktażowych dla tych ćwiczeń;

 6. publikowanie w Serwisie opinii o Siłowniach lub Trenerach na Stronie Siłowni lub Stronie Trenera;

 7. dokonanie zmiany jego danych wskazanych podczas rejestracji (adres poczty elektronicznej, hasło);

 8. podanie i zapisanie w Serwisie internetowym imienia i nazwiska Klienta, a także jego numeru telefonu;

 9. przesłanie i zapisanie w Serwisie internetowym zdjęcia twarzy Klienta;

 10. zamieszczanie komentarzy Klienta do artykułów zamieszczonych w Serwisie internetowym, o ile MUV.PL w danym przypadku udostępnia możliwość zamieszczania komentarzy Klientów;

 11. zadawanie pytań w formie wiadomości elektronicznych Siłowniom lub Trenerom posiadającym Konto;

 12. otrzymywanie wiadomości poczty elektronicznej od Siłowni lub Trenerów, w tym informacji przeznaczonych do bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Siłowni lub Trenerów, na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w Koncie;

 13. udostępnianie innym Użytkownikom, Managerom Siłowni oraz Trenerom swoich danych i zdjęcia zapisanych w Koncie (opcja „profil publiczny”/ „profil prywatny”).

§ 13

Konto Manager Siłowni

Konto Manager siłowni pozwala Siłowni na:

 1. otrzymywanie, odczytywanie oraz usuwanie powiadomień od MUV.PL;

 2. dokonanie zmiany jego danych wskazanych podczas rejestracji (adres poczty elektronicznej, hasło);

 3. podanie i zapisanie w Serwisie internetowym imienia i nazwiska Managera Siłowni, a także jego numeru telefonu;

 4. przesłanie i zapisanie w Serwisie internetowym zdjęcia twarzy Manager Siłowni;

 5. zamieszczanie komentarzy Klienta do artykułów zamieszczonych w Serwisie internetowym, o ile MUV.PL w danym przypadku udostępnia możliwość zamieszczania komentarzy Klientów;

 6. utworzenie Strony Siłowni i umieszczenie na niej:

 1. nazwy Siłowni;

 2. do 3 zdjęć Siłowni;

 3. opisu głównego Siłowni, opisu oferty Siłowni oraz skróconego opisu głównego Siłowni;

 4. cennika usług Siłowni;

 5. danych kontaktowych Siłowni (dokładny adres, adres e-mail, do 2 numerów telefonów);

 6. godziny otwarcia;

 7. opis dostępnego sprzętu w Siłowni.

§ 14

Konto Trener

Konto Trener pozwala Trenerowi na:

 1. otrzymywanie, odczytywanie oraz usuwanie powiadomień od MUV.PL;

 2. dokonanie zmiany jego danych wskazanych podczas rejestracji (adres poczty elektronicznej, hasło);

 3. podanie i zapisanie w Serwisie internetowym imienia i nazwiska Klienta, a także jego numeru telefonu;

 4. przesłanie i zapisanie w Serwisie internetowym zdjęcia twarzy Klienta;

 5. zamieszczanie komentarzy Klienta do artykułów zamieszczonych w Serwisie internetowym, o ile MUV.PL w danym przypadku udostępnia możliwość zamieszczania komentarzy Klientów.

§ 15

Konto Użytkownik VIP

1. Usługa Konto Użytkownik VIP (dalej „Konto VIP”) świadczona jest przez MUV.PL drogą elektroniczną i w jej ramach Klient posiadający Konto otrzymuje dostęp do Treści Premium.

2. Klient uzyskujący dostęp do Konta VIP ma dostęp do wszystkich Treści Premium udostępnionych przez MUV.PL w poprzednich miesiącach kalendarzowych oraz do nowych Treści Premium. Nowe Treści Premium są udostępniane Klientom korzystającym z Konta VIP raz w miesiącu kalendarzowym (pierwszego dnia miesiąca).

3. Usługa Konto VIP jest świadczona przez MUV.PL odpłatnie w formie odnawialnej subskrypcji przez Okres Udostępnienia wybrany przez Klienta w zamówieniu Konta VIP. Okres Udostępnienia może trwać jeden miesiąc albo trzy kolejne miesiące albo sześć kolejnych miesięcy albo dwanaście kolejnych miesięcy, poczynając od dnia pierwszego udostępnienia Klientowi przez MUV.PL Konta VIP, przy czym po upływie wybranego przez Klienta okresu Umowa o Kont VIP ulega odnowieniu na kolejny taki sam okres pod warunkiem otrzymania przez MUV.PL opłaty za kolejny Okres Udostępnienia przed jego rozpoczęciem.

4. Okres Rozliczeniowy w przypadku Konta VIP jest taki sam jak wybrany przez Klienta w zamówieniu Okres Udostępnienia.

5. Klient może korzystać z Konta VIP za pomocą maksymalnie 2 różnych urządzeń z dostępem do Internetu.

6. Z usługi Konto VIP może skorzystać Klient:

1) posiadający już Konto i

2) posiadający konto w serwisie www.paypal.com umożliwiające zamówienie Subskrypcji PayPal

7. W celu skorzystania z usługi Konto VIP Klient powinien:

 1. zalogować się na swoje Konto;

 2. wybrać w Koncie zakładkę Konto VIP określającą ofertę Konta VIP, w tym wysokość opłaty za Konto VIP w przypadku danego Okresu Udostępnienia (opłata podawana jest razem z podatkiem od towarów i usług)

 3. wybrać Okres Udostępnienia Konta VIP;

 4. zamówić Konto VIP klikając na otwartej w ten sposób stronie Serwisu internetowego na przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ” (z tą chwilą Klient składa zamówienie Konta VIP oraz zostaje zawarta Umowa o usługę Konto VIP, a Klient zostaje przekierowany na stronę internetową serwisu PayPal);

 5. zalogować się na swoje konto w serwisie www.paypal.com i potwierdzić w nim Subskrypcję PayPal.

8. Potwierdzając Subskrypcję PayPal Klient wyraża zgodę na automatyczne pobieranie przez MUV.PL z konta Klienta w serwisie www.paypal.com opłaty za kolejne Okresy Rozliczeniowe w wysokości określonej w złożonym przez Klienta zamówieniu Konta VIP. Opłata za kolejny Okres rozliczeniowy jest pobierana nie wcześniej niż 72 godziny przed i nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Rozliczeniowego).

9. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Subskrypcji PayPal poprzez anulowanie jej w swoim koncie w serwisie www.paypal.com.

10. MUV.PL udostępnia Klientowi Konto VIP następnego dnia po upływie 14-stu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia Konta VIP, czyli po upływie terminu na odstąpienie przez Klienta od Umowy o Konto VIP), o ile MUV.PL otrzyma zapłatę pierwszej opłaty za Konto VIP.

11. Klient składając zamówienie Konta VIP może zaznaczyć opcję „Chcę korzystać z Konta VIP od razu”. W takiej sytuacji MUV.PL udostępnia Klientowi Konto VIP przed upływem 14-stu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia Konta VIP, bezpośrednio po otrzymaniu przez MUV.PL potwierdzenia zapłaty pierwszej opłaty za Konto VIP. Potwierdzenie zapłaty MUV.PL otrzymuje od PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (22-24 Boulevard Royal, L- 2449 Luxemburg). Klient będący Konsumentem, na którego żądanie MUV.PL udostępnił mu Konto VIP przed upływem okresu 14-stu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia Konta VIP na odstąpienie Klienta od Umowy o Konto VIP, nie traci tego prawa do odstąpienia od Umowy o Konto VIP, jednak w razie wykonania tego prawa przez Klienta, Klient ma obowiązek zapłaty opłaty za Konto VIP w wysokości proporcjonalnej do okresu od dnia udostępnienia mu Konta VIP do chwili odstąpienia od Umowy o Konto VIP, więc kwota uiszczonej opłaty zwracana Klientowi przez MUV.PL w związku z odstąpieniem przez Klienta od Umowy o Konto VIP zostanie stosownie pomniejszona. Zwrot opłaty nastąpi przy użycia takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta do dokonania zapłaty tej opłaty, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.

12. Bezpośrednio po złożeniu przez Klienta zamówienia Konta VIP, a przed rozpoczęciem wykonywania Usługi Konto VIP MUV.PL przesyła Klientowi na jego adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie potwierdzenie zawarcia Umowy o Konto VIP, a jeżeli Klient składając zamówienie zaznaczył opcję „Chcę korzystać z Konta VIP od razu” – także potwierdzenie otrzymania przez MUV.PL zgody Klienta na udostępnienie mu przez MUV.PL Konta VIP w okolicznościach powodujących utratę przez Klienta prawa odstąpienia od Umowy o Konto VIP.

13. Umowa o świadczenie usługi Konto VIP jest zawierana na czas nieokreślony.

14. Klient może zrezygnować z Konta VIP (wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konto VIP) w każdej chwili, bez podania przyczyny. Oświadczenie o rezygnacji z Konta VIP Klient powinien przesłać na adres poczty elektronicznej MUV.PL lub pisemnie na adres pocztowy MUV.PL wskazane w Regulaminie w paragrafie „Dane kontaktowe MUV.PL” wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej Klienta aktualnie zarejestrowanego w Koncie. W treści oświadczenia o rezygnacji Klient powinien wskazać, od kiedy chce zrezygnować z Konta VIP, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia otrzymania tego oświadczenia przez MUV.PL. MUV.PL dokona dezaktywacji Konta VIP Klienta (zabierze mu dostęp do Treści Premium) w terminie wskazanym przez Klienta w oświadczeniu o rezygnacji, a w razie braku wskazania tego terminu – w terminie 7 dni od otrzymania przez MUV.PL tego oświadczenia.

15. MUV.PL może wypowiedzieć umowę o Konto VIP z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia z powodu korzystania przez Klienta z Konta VIP w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu. MUV.PL przesyła oświadczenie o wypowiedzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta aktualnie zarejestrowany w Koncie.

16. W razie wypowiedzenia Umowy o Konto VIP przez Klienta lub przez MUV.PL, MUV.PL zwraca Klientowi część uiszczonej opłaty (w wysokości proporcjonalnej do okresu niekorzystania przez Klienta z Konta VIP w danym Okresie Rozliczeniowym z uwagi na jego dezaktywację po upływie okresu wypowiedzenia). Zwrot opłaty nastąpi przy użycia takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta do dokonania zapłaty tej opłaty, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.

§ 16

Konto Menadżer Siłowni PREMIUM

1. Usługa Konto Menadżer Siłowni PREMIUM świadczona jest przez MUV.PL drogą elektroniczną i w jej ramach MUV.PL udostępnia Siłowni posiadającej Konto Menadżer Siłowni dodatkowe funkcjonalności tego konta zgodnie z ofertą MUV.PL, obejmujące między innymi:

 1. możliwość dodania na Stronie Siłowni adresu strony internetowej Siłowni;

 2. możliwość odbierania wiadomości od Użytkowników wysyłanych do Siłowni za pośrednictwem Strony Siłowni i odpowiadania na te wiadomości;

 3. możliwość moderowania opinii o Siłowni umieszczanych przez Użytkowników na Stronie Siłowni;
 4. możliwość dodawania na Stronie Siłowni informacji o trenerach i pracownikach Siłowni;

 5. możliwość dodania maksymalnie 25 zdjęć na Stronie Siłowni.

2. Usługa Konto Menadżer Siłowni PREMIUM jest świadczona przez MUV.PL odpłatnie w formie odnawialnej subskrypcji przez Okres Udostępnienia zgodnie z ofertą MUV.PL wybrany przez Klienta w zamówieniu tego Konta (umowa na czas określony – Okres Udostępnienia). Po upływie wybranego przez Klienta okresu Umowa o Kont VIP ulega odnowieniu na kolejny taki sam okres pod warunkiem otrzymania przez MUV.PL opłaty za kolejny Okres Udostępnienia przed jego rozpoczęciem.

3. Okres Rozliczeniowy w przypadku Konta Menadżer Siłowni PREMIUM jest taki sam jak wybrany przez Klienta w zamówieniu Okres Udostępnienia.

4. W celu skorzystania z usługi Konto Menadżer Siłowni PREMIUM Siłownia powinna:

 1. zalogować się na swoje Konto;

 2. wybrać zakładkę PREMIUM określającą ofertę określającą ofertę Konta Menadżer Siłowni PREMIUM, w tym wysokość opłaty za to konto w zależności od Okresu Udostępnienia (opłata podawana jest razem z podatkiem od towarów i usług);

 3. wybrać Okres Udostępnienia (o ile Serwis umożliwia taki wybór);

 4. wybrać sposób płatności (o ile Serwis umożliwia taki wybór);

 5. zamówić to konto klikając na otwartej w ten sposób stronie Serwisu internetowego na przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ” (z tą chwilą Klient składa zamówienie Konta Menadżer Siłowni PREMIUM, oraz zostaje zawarta Umowa o usługę Konto Menadżer Siłowni PREMIUM);

 6. zapłacić opłatę za Konto Menadżer Siłowni PREMIUM.

5. MUV.PL udostępnia Klientowi Konto Menadżer Siłowni PREMIUM niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty opłaty za to konto, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od otrzymania opłaty.

6. MUV.PL może wypowiedzieć umowę o Konto Menadżer Siłowni PREMIUM w trybie natychmiastowym bez zachowania terminu wypowiedzenia z powodu:

1) korzystania przez Siłownię z Konta VIP w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu lub dobre obyczaje lub

2) podania MUV.PL przez Siłownię przy zawieraniu Umowy o Menadżer Siłowni PREMIUM lub w trakcie wykonywania tej Umowy informacji nieprawdziwych.

MUV.PL przesyła oświadczenie o wypowiedzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Siłowni aktualnie zarejestrowany w jej Koncie.

§ 17

Wyróżnienie Siłowni

1. Usługa Wyróżnienie Siłowni świadczona jest przez MUV.PL drogą elektroniczną i w jej ramach MUV.PL zapewnia wyróżnienie Siłowni posiadającej Konto Menadżer Siłowni PREMIUM w wynikach wyszukiwania w Serwisie.

2. Wyróżnienie Siłowni polega na tym, że w przypadku wyszukiwania przez Użytkownika w Serwisie siłowni w mieście, w którym znajduje się wskazana na Stornie Siłowni jej siedziba, Serwis umieści objętą dodatkową ramką Wizytówkę Siłowni wśród pierwszych wyświetlonych wyników wyszukiwania.

3. Usługa Wyróżnienie Siłowni jest świadczona przez MUV.PL odpłatnie przez Okres Udostępnienia zgodnie z ofertą MUV.PL wybrany przez Klienta w zamówieniu tej Usługi (umowa na czas określony – Okres Udostępnienia).

4. W celu skorzystania z usługi Konto Menadżer Siłowni PREMIUM Siłownia powinna:

 1. zalogować się na swoje Konto;

 2. wybrać zakładkę Reklamy/Wyróżnienia określającą ofertę Wyróżnienia Siłowni, w tym wysokość opłaty za tę usługę w zależności od Okresu Udostępnienia (opłata podawana jest razem z podatkiem od towarów i usług);

 3. wybrać Okres Udostępnienia (o ile Serwis umożliwia taki wybór);

 4. wybrać sposób płatności (o ile Serwis umożliwia taki wybór);

 5. zamówić Wyróżnienie Siłowni klikając na otwartej w ten sposób stronie Serwisu internetowego na przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ” (z tą chwilą Klient składa zamówienie Wyróżnienia Siłowni oraz zostaje zawarta Umowa o usługę Wyróżnienie Siłowni);

 6. zapłacić opłatę za Wyróżnienie Siłowni.

5. MUV.PL udostępnia Siłowni Wyróżnienie Siłowni niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty opłaty za to konto, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od otrzymania opłaty.

Dieta i Trening

§ 18

1. Usługa Dieta i Trening świadczona jest przez MUV.PL drogą elektroniczną i w jej ramach Użytkownik posiadający Konto może uzyskać od MUV.PL Dietę albo Trening albo też razem Dietę i Trening.

2. W celu skorzystania z usługi Dieta i Trening Użytkownik powinien:

 1. zalogować się na swoje Konto;

 2. wybrać w Serwisie internetowym zakładkę „Twoja Dieta” albo „Twoje Treningi” i kliknąć przycisk z napisem odpowiednio „Zamów dietę” albo „Zamów Trening”;

 3. następnie wypełnić w Serwisie formularz zamówienia odpowiednio Diety lub Treningu podając w nim dane dotyczące Użytkownika: waga, wzrost, obwód w pasie, płeć, wiek, rodzaj sylwetki (Użytkownik może, ale nie musi dodać do formularza zdjęcia swojej sylwetki z przodu, z boku i z tyłu), tryb życia, preferowany sposób uprawiania ćwiczeń fizycznych, liczba treningów tygodniowo, ilość posiłków w ciągu dnia, cel stosowania Diety lub Treningu, alergie żywieniowe, choroby, zażywane leki, przeciwskazania zdrowotne, używane suplementy, staż treningowy, aktualny plan treningowy; grupa krwi;

 4. po wypełnieniu formularza klikając na przycisk „Dalej” przejść do strony Serwisu określającej oferowane przez MUV.PL pakiety Diet i Treningów

Każdy z pakietów opisany jest przez wskazanie co najmniej okresu jego zastosowania (3 miesiące, 6 miesięcy lub 12 miesięcy), rodzaju dostępnych dla Użytkownika świadczeń (Dieta, Trening albo Dieta i Trening), oraz opłaty za dany pakiet (opłata podawana jest razem z podatkiem od towarów i usług);

 1. wybrać odpowiadający Użytkownikowi pakiet poprzez naciśnięcie przycisku „Wybieram” umieszczonego pod wybranym pakietem;

 2. rozpocząć procedurę płatności przez naciśnięcie umieszczonego pod opisem pakietów przycisku „Zamawiam i płacę teraz z PayU” (z tą chwilą zostaje zawarta Umowa o Usługę Dieta i Trening)

 3. dokonać zapłaty opłaty za wybrany pakiet za pośrednictwem PayU Spółka Akcyjna (siedziba: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, nr KRS 0000274399) z wykorzystaniem serwisu PayU (www.payu.pl), na którego stronę internetową przekierowuje Użytkownika naciśnięcie w/w przycisku „Zamawiam i płacę teraz z PayU”, dokonując przelewu elektronicznego lub płacąc kartą płatniczą zgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez serwis PayU.

10. MUV.PL udostępnia Użytkownikowi zamówiony pakiet następnego dnia po upływie 14-stu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia pakietu, czyli po upływie terminu na odstąpienie przez Klienta od Umowy o Dietę i Trening), o ile MUV.PL otrzyma zapłatę opłaty za zamówiony pakiet. Udostępnienie pakietu Użytkownikowi polega na zamieszczeniu przez MUV.PL Diety lub Treningu (stosownie do zamówionego pakietu) w Koncie Użytkownika.

11. Użytkownik składając zamówienie pakietu może zaznaczyć opcję „Chcę korzystać z pakietu od razu”. W takiej sytuacji MUV.PL udostępnia Użytkownikowi zamówiony pakiet przed upływem 14-stu dni od dnia złożenia przez Użytkownika zamówienia pakietu, bezpośrednio po otrzymaniu przez MUV.PL potwierdzenia zapłaty pierwszej opłaty za pakiet. Potwierdzenie zapłaty MUV.PL otrzymuje od PayU Spółka Akcyjna. Użytkownik, na którego żądanie MUV.PL udostępnił mu zamówiony pakiet przed upływem okresu 14-stu dni od dnia złożenia przez Użytkownika zamówienia pakietu na odstąpienie Klienta od Umowy o Dietę i Trening, traci to prawo do odstąpienia od Umowy o Dietę i Trening.

12. Bezpośrednio po złożeniu przez Użytkownika zamówienia pakietu, a przed rozpoczęciem wykonywania Usługi Dieta i Trening przesyła Użytkownikowi na jego adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie potwierdzenie zawarcia Umowy o Dietę i Trening, a jeżeli Użytkownika składając zamówienie zaznaczył opcję „Chcę korzystać z pakietu od razu” – także potwierdzenie otrzymania przez MUV.PL zgody Użytkownika na udostępnienie mu przez MUV.PL pakietu w okolicznościach powodujących utratę przez Użytkownika prawa odstąpienia od Umowy o Dietę i Trening.

13. Umowa o Dietę i Trening jest zawierana na czas określony rozpoczynający się w dniu jej zawarcia i kończący się z dniem udostępnienia Użytkownikowi całego zamówionego pakietu.

14. Użytkownikowi, jak i MUV.PL nie przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy o Dietę i Trening.

§ 19

Prawo odstąpienia

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę, może w terminie 14 dni odstąpić od tej Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem zdania następnego. Jeżeli w przypadku danej Usługi MUV.PL na wyraźne żądanie Klienta rozpoczął wykonywanie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o tę Usługę, Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez MUV.PL do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

2. Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.

4. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy składając MUV.PL pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, przy czym użycie tego wzoru nie jest obowiązkowe.

5. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem tego terminu na adres pocztowy MUV.PL wskazany w Regulaminie w paragrafie „Dane kontaktowe MUV.PL”.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim MUV.PL przyjęło jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. MUV.PL niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

8. MUV.PL dokonuje zwrotu płatności zostanie dokonany przez przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Z chwilą odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy o Konto (odstąpienie dokonane w terminie określonym w ust. 1) wygasają powiązane z nią Umowa o Konto VIP oraz Umowa o Dietę i Trening. Klient nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z zastrzeżeniem zdania następnego. Jeżeli w przypadku odpowiednio Umowy o Konto VIP albo Umowy o Dietę MUV.PL na wyraźne żądanie Klienta rozpoczął wykonywanie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o tę Usługę, Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez MUV.PL do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

10. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 20

Odpowiedzialność MUV.PL

1. MUV.PL ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klientów będących Konsumentami w sprawach objętych Regulaminem, w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umów, na zasadach przewidzianych w powszechnie obowiązujących w Polsce przepisach prawa. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności MUV.PL wobec Klientów będących Konsumentami wynikającej z obowiązujących w Polsce przepisów prawa.

2. MUV.PL ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klientów innych niż Konsumenci w sprawach objętych Regulaminem, w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umów, na zasadach przewidzianych w powszechnie obowiązujących w Polsce przepisach prawa, przy czym odpowiedzialność MUV.PL za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona tylko do przypadku, w którym MUV.PL wyrządził tę szkodę umyślnie. W stosunku do Klientów innych niż Konsumenci MUV.PL nie odpowiada za korzyści, które taki Klient mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

§ 21

Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje do MUV.PL można składać pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiednio na adres pocztowy albo adres poczty elektronicznej MUV.PL wskazane w Regulaminie w paragrafie „Dane kontaktowe MUV.PL”, a także za pośrednictwem formularza kontaktowego w Serwisie.

2. Wskazane jest, aby reklamacja zawierała w szczególności: imię i nazwisko składającego reklamację, jego adres do korespondencji albo jego adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli składający reklamację życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, żądanie składającego reklamację, a także preferowany przez składającego reklamację sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

3. Jeżeli reklamacja dotyczy Usługi, wskazane jest, aby reklamacja zawierała także datę zawarcia Umowy o tę Usługę, rodzaj tej Usługi, dokładny opis wady Usługi oraz datę jej stwierdzenia.

4. MUV.PL rozpatruje i udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. MUV.PL udziela odpowiedzi na reklamację zgodnie z danymi adresowymi składającego reklamację wskazanymi w treści reklamacji (pisemnie na adres pocztowy składającego reklamację albo w treści wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej składającego reklamację).

5. Postępowanie reklamacyjne prowadzone przez MUV.PL nie wyłącza roszczeń składającego reklamację wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. W odniesieniu do reklamacji składanych przez konsumentów od dnia 10 stycznia 2017 r. , w przypadku gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór między konsumentem a MUV.Pl wynikający z zawartej z konsumentem Umowy nie został rozwiązany, MUV.PL przekazuje konsumentowi (pisemnie na adres pocztowy składającego reklamację albo w treści wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej składającego reklamację) oświadczenie o:

 1. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu (z oświadczeniem tym MUV.PL także przekazuje informację o podmiocie uprawnionym właściwym dla MUV.PL) albo

 2. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Jeżeli MUV.PL nie złoży żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§ 22

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący Konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą (od 10 stycznia 2017 r. – z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między konsumentem a przedsiębiorcą przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu);

 2. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów świadczenia usług zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami (od 10 stycznia 2017 r. – do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami).

2. Formularze wniosków, o których mowa w ust. 1 dostępne są w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej – Lista WIIH wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl .

3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

4. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). Tekst tego rozporządzenia można znaleźć w systemie ISAP na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej http://isap.sejm.gov.pl .

5. W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną Konsumenci mogą uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Wyszukanie właściwego rzecznika umożliwia wyszukiwarka na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/kontakt.pMUV.PL .

6. MUV.PL nie jest zobowiązany i nie zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami.

§ 23

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną, osób fizycznych działających w imieniu Klienta oraz osoby fizycznej składającej reklamację uzyskanych przez MUV.PL w związku z zawieraniem i wykonywaniem Umów oraz rozpatrywania reklamacji w trakcie składania w Sklepie zamówienia jest MUV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 85.

2. Dane osobowe, o których mowa w powyższym ustępie, są zbierane przez MUV.PL odpowiednio w celu zawarcia drogą elektroniczną Umów oraz ich wykonania lub rozpatrzenia reklamacji. MUV.PL jest uprawniony także do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w zdaniu pierwszym:

 1. jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

 2. jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez MUV.PL albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności odpowiednio Klienta, osób działających w imieniu Klienta lub składającego reklamację.

3. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w poprzednim ustępie, uważa się w szczególności:

 1. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług MUV.PL;

 2. dochodzenie przez MUV.PL roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Dane osobowe, które w stosownych formularzach Serwisu oznaczone są jako obligatoryjne, są niezbędne do zawarcia oraz wykonania danej Umowy. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia oraz wykonania danej Umowy. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne dla zawarcia danej Umowy.

5. Osobie, którego dane osobowe przetwarza MUV.PL przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.

6. W celu realizacji Umów MUV.PL udostępnia dane osobowe Klienta będącego osobą fizyczną lub osób fizycznych działających w imieniu Klienta:

 1. spółce PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem 22-24 Boulevard Royal, L- 2449 w Luksemburgu w zakresie niezbędnym do dokonywania przez Klientów płatności za Usługi z wykorzystaniem serwisu www.paypal.com;

 2. spółce PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399 w zakresie niezbędnym do dokonywania przez Klientów płatności za Usługi z wykorzystaniem serwisu www.payu.pl

 3. spółce [ ………. ] z siedzibą w [ ………………] wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem [ …………………] w zakresie niezbędnym do [ ……………… ].

7. W przypadku, w którym Klient w związku z Usługami przekazuje MUV.PL dane osobowe innych osób fizycznych, w szczególności swoich pracowników, członków organów, współpracowników, Klient jest zobowiązany do poinformowania tej osoby w umieniu MUV.PL, bezpośrednio po przekazaniu MUV.PL jej danych osobowych, o tym, że: (i) administratorem przekazanych przez Klienta danych osobowych tej osoby jest MUV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 85; (ii) jej dane są zbierane przez MUV.PL odpowiednio w celu i w zakresie niezbędnym do zawarcia oraz wykonania umów zawartych między MUV.PL a Klientem; (iii) że dane te MUV.PL uzyskała od Klienta; (iv) że osoba ta ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; (v) że osoba ta ma prawo – gdy MUV.PL przetwarza jej dane osobowe gdy jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego lub gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą – wnieść do MUV.PL pisemne umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub sprzeciw wobec przetwarzania jej danych w tych przypadkach, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

§ 24

Zmiana regulaminu

1. MUV.PL może dokonać zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn:

 1. wprowadzenie nowych lub zmiana obowiązujących przepisów prawa, wydanie przez uprawnione organy państwowe rekomendacji lub interpretacji, a także określonej decyzji administracyjnej, w sprawie stosowania tych przepisów – w zakresie, w jakim MUV.PL ma obowiązek ich wprowadzenia lub stosowania w celu prawidłowego wykonania Usług,

 2. zmiany w funkcjonalności Usług związane z postępem technologicznym i informatycznym, które zwiększają bezpieczeństwo lub ułatwiają Klientowi korzystanie z Usług, o ile zapewni to należyte wykonanie Usług lub prawidłowe korzystanie z Usług i powoduje konieczność dostosowania postanowień Regulaminu;

 3. zmiany funkcjonalności Usług spowodowane zmianami infrastruktury informatycznej MUV.PL, niepowodujące dodatkowych zobowiązań po stronie Klienta, w zakresie, w jakim powoduje to konieczność dostosowania postanowień Regulaminu.

2. Zawiadomienie o proponowanych zmianach w Regulaminie wraz z nowym Regulaminem obejmującym proponowane zmiany MUV.PL – nie później niż na 7 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu:

 1. przesyła Klientom posiadającym Konto na adres poczty elektronicznej Klienta aktualnie zarejestrowany w Koncie,

 2. przesyła Klientom korzystającym z usługi Newsletter na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez Klienta przy zamówieniu usługi Newsletter,

 3. umieszcza w Serwisie internetowym.

3. Wobec proponowanych zmian w Regulaminie Klient może wypowiedzieć Umowę o Usługę Konto lub Umowę o Usługę Newsletter ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli Klient posiadający Konto zawarł z MUV.PL Umowy o inne Usługi dodatkowe do Konta (np. Usługa Konto VIP, Usługa Dieta i Trening, Usługa Konto Manager Siłowni PREMIUM, Usługa Wyróżnienie Siłowni), dokonanie wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim powoduje także wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym Umów o te Usługi dodatkowe.

4. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy o Usługę Konto lub Umowy o Usługę Newsletter przez Klienta w okresie do proponowanego terminu wejścia zmian w życie, od tego terminu Klienta wiąże zmieniony Regulamin (w zakresie niewypowiedzianych umów).

§ 25

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane są w języku polskim.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów będących Konsumentami wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu w zakładce „Regulamin” pod adresem https://muv.pl/regulamin/. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

4. Z tytułu zamieszczania zgodnie z Umowami przez Klienta w Serwisie jakichkolwiek treści, w tym zdjęć lub grafik, Klientowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie od MUV.PL.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO MUV.PL

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest MUV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 85 (24-100), adres poczty elektronicznej (adres e-mail): kontakt@muv.pl , numer telefonu: +48 733-373-302, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@muv.pl lub pismo wysłane pocztą na adres:

MUV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 85

24-100 Puławy

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO MUV.PL

Wzór formularza odstąpienia od Umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: MUV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
adres pocztowy: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 85 24-100 Puławy
adres poczty elektronicznej: kontakt@muv.pl
numer telefonu: +48 733-373-302

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

opłata za zwykłe połączenie telefoniczne zgodna z cennikiem dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.