ZALOGUJ SIĘ

Zaloguj się do swojego konta

Nie pamiętasz hasła? Nie masz konta?Załóż konto

lub


zaloguj przez facebook

Zalogowanie oznacza akceptację Regulaminu serwisu MUV.pl w aktualnym brzmieniu. Jeśli nie akceptujesz warunków zmienionego Regulaminu serwisu MUV.pl, wyślij oświadczenie o rozwiązaniu Umowy.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Załóż swoje konto Masz już konto?Zaloguj się

zaloguj przez facebook

lub

* wymagane

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH W SERWISIE INTERNETOWYM MUV.PL

 

SPIS TREŚCI:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE

GROMADZENIE DANYCH

DANE POCHODZĄCE Z ZAPYTAŃ HTTP

DANE PRZEKAZYWANE NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

WYKORZYSTYWANIE DANYCH

DANE POCHODZĄCE Z ZAPYTAŃ HTTP

DANE PRZEKAZYWANE NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

MARKETING NASZYCH USŁUG I PRODUKTÓW

MARKETING USŁUG I PRODUKTÓW INNYCH PODMIOTÓW

UJAWNIENIE DANYCH NA ŻĄDANIE UPRAWNIONYCH ORGANÓW PAŃSTWA

MECHANIZM COOKIES

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

KONTAKT

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Korzystając z usług serwisu MUV.PL udostępniasz nam pewne informacje. W niniejszej Polityce wyjaśniamy jakie dane i w jakim celu zbieramy oraz do czego je wykorzystujemy.

Prowadząc serwis internetowy MUV.PL przywiązujemy dużą wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających ten serwis (strony internetowe w domenie www.muv.pl) oraz korzystających z usług tego serwisu. Naszym celem jest zapewnienie korzystającym z Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1489 z późn. zm.).

Zapraszamy do zapoznania się z Polityką.

 

DEFINICJE

MUV.PL MUV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 85 (24-100), posiadająca numer NIP 7162819337 oraz numer REGON 365530181, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000638063, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł;
Serwis elektroniczny serwis internetowy muv.pl umieszczony na  należącej do MUV.PL stronie internetowej pod adresem www.muv.pl oraz podstronach, do których odnośniki znajdują się na w/w stronie internetowej;

 

GROMADZENIE DANYCH

DANE POCHODZĄCE Z ZAPYTAŃ HTTP

Gdy wchodzisz na stronę serwisu MUV.PL twoje urządzenie, za pomocą którego przeglądasz Internet, wysyła do nas (naszego serwera) zapytanie HTTP zawierające pewne informacje o Tobie, Twojej lokalizacji oraz Twoim urządzeniu.

Nasz serwer, na którym znajduje się serwis MUV.PL, który otrzymuje zapytania http, przechowuje następujące dane pochodzące z tych zapytań:

 1. publiczny adres IP urządzenia z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio Twoje urządzenie), który pozwala także na ustalenie lokalizację geograficzną tego urządzenia;
 2. nazwę Twojego urządzenia – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
 3. Twoja nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 4. czas nadejścia zapytania;
 5. pierwszy wiersz żądania http;
 6. kod odpowiedzi http;
 7. liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
 8. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Ciebie (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony naszego serwisu nastąpiło przez odnośnik;
 9. informacje o Twojej przeglądarce;
 10. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http

Użytkownik Serwisu może sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

DANE PRZEKAZYWANE NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Korzystając z niektórych usług Serwisu przekazujesz nam swoje dane (np. przy zakładaniu konta w Serwisie, przy przesyłaniu nam wiadomości za pomocą formularza kontaktowego, zamawiając Newsletter) Wszystkie te dane przekazujesz nam dobrowolnie, przy czym dane których podanie jest konieczne do korzystania z danej usługi oznaczamy we właściwych formularzach w Serwisie jako obligatoryjne.

 

WYKORZYSTYWANIE DANYCH

DANE POCHODZĄCE Z ZAPYTAŃ HTTP

Dane te pomagają nam administrować prawidłowo Serwisem, monitorować jego bezpieczeństwo oraz zwiększać jakość usług świadczonych z jego wykorzystaniem. W tym celu od czasu do czasu analizujemy w/w dane w celu określenia, jak często określone strony Serwisu są odwiedzane przez użytkowników, jakie stosują przeglądarki internetowe, czy strony internetowe Serwisu nie zawierają błędów, skąd (z jakiej lokalizacji geograficznej) przychodzą zapytania, czy występują zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu i jego użytkowników.

Informacje o lokalizacji użytkowników są wykorzystywane do dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb użytkownika, np. szukając danych o położeniu siłowni lub miejscu prowadzenia działalności przez trenerów w pierwszej kolejności mogą być (o ile Serwis udostępnia taką funkcjonalność)  wskazane te znajdujące się w najbliższej okolicy Użytkownika

Dane pochodzące z zapytań HTTP przechowujemy na naszym serwerze przez czas nieokreślony.

Dostęp do tych danych posiadają zatrudniane przez nas osoby uprawnione do administrowania serwerem.

Nie kojarzymy tych danych z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu i nie wykorzystujemy ich do ustalania tożsamości konkretnych użytkowników Serwisu.

DANE PRZEKAZYWANE NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Dane, których podanie jest obligatoryjne, służą nam do prawidłowego wykonania usług świadczonych dla Ciebie lub zwiększenia ich jakości lub dopasowania ich do Twoich zainteresowań (np. podając nam swój adres e-mail, gdy wysyłasz nam wiadomość za pomocą formularza kontaktowego w Serwisie, umożliwiasz nam udzielenie Ci odpowiedzi pocztą elektroniczną; informacje o stronach Serwisu, na które wchodzisz najczęściej umożliwiają nam dopasowanie zawartości wysyłanego Ci ewentualnie Newslettera).

Dane, których podanie nie jest obligatoryjne, zwiększają jakość korzystania przez Ciebie z Serwisu (np. podanie dodatkowych danych kontaktowych ułatwia nam kontakt z Tobą w wymagających tego przypadkach; zamieszczenie przez Ciebie Twojego zdjęcia profilowego może zwiększyć atrakcyjność Twojego profilu dla innych użytkowników).

Dostęp do tych danych posiadają zatrudniane przez nas osoby uprawnione do administrowania serwerem.

Jeżeli jest to niezbędne do wykonania przez MUV.PL świadczonej dla Ciebie usługi, niektóre dane są przez nas udostępniane naszym kontrahentom (np. w celu dokonania zapłaty za zamówioną usługę za pośrednictwem serwisów płatności elektronicznych współpracujących z MUV.PL).

Niektóre usługi Serwisu pozwalają Ci na publikowanie w Serwisie komentarzy i opinii, przy czym razem z komentarzem lub opinią publikowane jest także Twoje imię i nazwisko oraz zdjęcie (o ile zamieściłeś je w Koncie), przez co te dane będą dostępnie dla wszystkich odwiedzających Serwis.

Jeżeli posiadasz Konto w Serwisie, Twoje dane w nim zapisane nie są dostępne dla innych użytkowników Serwisu bez Twojej zgody (domyślny „profil prywatny”). Zmieniając w ustawieniach Konta charakter Twojego profilu na „profil publiczny” powodujesz, że niektóre Twoje dane, które nam podałeś i zostały zapisane w Koncie (zdjęcie, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) stają się dostępne dla innych użytkowników Serwisu posiadających w nim konto.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W świetle obowiązujących w Polsce przepisów prawa o ochronie danych osobowych jesteśmy (MUV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 85) administratorem danych osobowych uzyskiwanych przez nas lub przekazywanych nam przez użytkowników Serwisu.

Dane osobowe, o których mowa w powyższym ustępie, są zbierane przez nas odpowiednio w celu zawarcia drogą elektroniczną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanych w Regulaminie Serwisu oraz ich wykonania lub rozpatrzenia reklamacji. W tym zakresie nie potrzebujemy Twojej osobnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z w/w przepisami jesteśmy uprawnieni także do przetwarzania w/w danych osobowych bez Twojej zgody:

 1. jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 2. jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez nas albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby fizycznej będącej naszym użytkownikiem.

Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa powyżej, uważa się w szczególności:

 1. marketing bezpośredni naszych produktów lub usług;
 2. dochodzenie przez nas roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Osobie, której dane osobowe przetwarzamy przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.

Jeżeli wyrazisz zgodę, np. zaznaczając w Serwisie odpowiednie oświadczenie, Serwis będzie mógł przetwarzać Twoje dane osobowe w innym celu niż w/w, odpowiednio do treści Twojej zgody.

Jako administrator danych osobowych możemy powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych zebranych w ramach Serwisu, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (np. gdyby daną usługę w ramach Serwisu wykonywał nasz podwykonawca i w związku z tym miałby dostęp do danych osobowych użytkowników Serwisu). Podmiot, któremu powierzamy przetwarzanie danych osobowych, może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie.

MARKETING NASZYCH USŁUG I PRODUKTÓW

Z powyższych przepisów wynika, że Twoje dane możemy wykorzystywać m.in. w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług, chyba że zgłosisz nam sprzeciw wobec takiego rodzaju przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dodatkowo wskazujemy, że przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zobowiązują nas – na wypadek gdybyśmy chcieli przesyłać Ci informację handlową środkami komunikacji elektronicznej (np. na Twój adres e-mail) – do uzyskania Twojej zgody w tym zakresie. Taką zgodę możesz wyrazić m.in. zaznaczając odpowiednie oświadczenie w formularzu rejestracyjnym przy zakładaniu konta w Serwisie. Zgodę możesz zawsze wycofać.

Przepisy regulujące telekomunikację także zobowiązują nas – na wypadek, gdybyśmy chcieli przekazać Ci informacje marketingowe dzwoniąc do Ciebie lub wysyłając Ci wiadomość tekstową – do uzyskania Twojej zgody w tym zakresie. Taką zgodę możesz wyrazić m.in. zaznaczając odpowiednie oświadczenie w formularzu rejestracyjnym przy zakładaniu konta w Serwisie. Zgodę możesz zawsze wycofać.

MARKETING USŁUG I PRODUKTÓW INNYCH PODMIOTÓW

Jeżeli wyrazisz na to zgodę (np. podczas zakładania Konta w Serwisie) określone dane przekażemy podmiotom trzecim (np. siłowniom lub trenerom posiadającym Konta w Serwisie) w celu umożliwienia im udostępnienia Tobie ich oferty handlowej.

UJAWNIENIE DANYCH NA ŻĄDANIE UPRAWNIONYCH ORGANÓW PAŃSTWA

Obowiązujące przepisy prawa zobowiązują nas do udostępnienia w pewnych przypadkach Twoich danych, w tym Twojego adresu IP, uprawnionym organom państwa.

MECHANIZM COOKIES

Cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne, które podczas przeglądania Serwisu przez Użytkownika Serwis wysyła siecią Internet za pośrednictwem przeglądarki internetowej do urządzenia użytkownika, za pomocą którego przegląda strony Serwisu i które przeglądarka internetowa użytkownika zapisuje w pamięci tego urządzenia (np. na komputerze, telefonie, tablecie Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem).

Cookies ułatwiają użytkownikom korzystanie z Serwisu, gdyż pozwalają na zapamiętanie przez Serwis Użytkownika i sposobu korzystania przez niego z Serwisu, dzięki czemu w razie przerwania połączenia użytkownik po ponownym połączeniu z Serwisem nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem (np. nazwy użytkownika w polu logowania). Dzięki cookies Serwis może zostać też automatycznie dostosowany do potrzeb i oczekiwań użytkownika (personalizacja Serwisu).

Cookies nie zawierają informacji stanowiących dane osobowe użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkownika.

Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą użytkownika, którą może wyrazić przez poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.

Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W tym celu należy zazwyczaj przejść do opcji ustawienia w danej przeglądarce i odpowiednio zmienić opcje nazywane „Prywatność”, „Cookies”, „Ciasteczka” lub podobnie. Przeglądarki internetowe opisują procedurę zablokowania lub ograniczenia cookies także w opcji „Pomoc”.

Informacje jak wyłączyć oraz włączyć pliki cookies w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:

EDGE W przeglądarce EDGE kliknąć:

Ikonę „…” (Więcej)

„Ustawienia”

„Wyświetl ustawienia zaawansowane”

„Pliki cookie”

„Blokuj wszystkie pliki cookies”

INTERNET EXPLORER W przeglądarce Internet Explorer kliknąć :

 1. „Narzędzia”
 2. „Opcje internetowe”
 3. „Blokuj wszystkie cookies”
GOOGLE CHROME W przeglądarce Google Chrome kliknąć :

 1. „Menu Chrome” w prawym górnym rogu
 2. „Ustawienia”
 3. „Pokaż ustawienia zaawansowane”
 4. „Ustawienia treści” w sekcji prywatność
 5. „Zablokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm”
FIREFOX W przeglądarce Firefox kliknąć :

 1. „Narzędzia”
 2. „Opcje”
 3. „Prywatność”
 4. Z listy Program Firefox „Będzie używał ustawień użytkownika”
 5. Wybrać odpowiednią opcję
OPERA W przeglądarce Opera kliknąć:

 1. „Ustawienia”
 2. „Preferencje”
 3. „Zaawansowane”
 4. „Ciasteczka”
 5. Wybrać odpowiednią opcję
SAFARI W przeglądarce Safari kliknąć:

 1. „Ustawienia” w prawym górnym rogu
 2. „Preferencje”
 3. „Prywatność”
 4. Wybrać odpowiednią opcję
TELEFONY KOMÓRKOWE Telefony komórkowe – otwórz Internet, wybierz „Ustawienia”, „Prywatność” i przejdź do ustawień cookies.

 

Wyłączenie lub ograniczenie cookies może spowodować, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, nie będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.

W Serwisie wykorzystujemy pliki cookies Google Adwords. Google AdWords wykorzystuje technologię cookies, w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords usług takich jak:

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych w Serwisie danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy te dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Prowadzimy dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej.

Dostęp do przetwarzania danych osobowych ma tylko ograniczona liczba naszych pracowników, którzy posiadają upoważnienie w tym zakresie nadane im przez nas, jako administratora danych.

KONTAKT

Pytania i żądania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies przez MUV.PL można kierować do MUV.PL korzystając z następujących danych kontaktowych:

1) adres pocztowy: MUV sp. z o.o.
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 85
24-100 Puławy
2) adres poczty elektronicznej: kontakt@muv.pl